Missie Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (SCN-KoZon)

Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon zet zich in om in Oost – en West Afrika het geïntegreerd zonnekoken (ISC/CSI) en het gebruik van zonne-energie, tegen de laagst mogelijke kosten, te bevorderen. Zij kiest daarbij voor een bedrijfsmatige aanpak en het stimuleren van de participatie van vrouwen in de lokale economie.

Samenwerking binnen en tussen Oost – en West Afrikaanse projectlanden moet leiden tot de ontwikkeling van Kennis – en Servicecentra op dit gebied. De werkwijze van de stichting is vooral voorwaarden scheppend en adviserend.

 

Visie en Beleid Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (SCN-KoZon)

Geïntegreerd  Koken met de Zon en schone energie producten voor dagelijks gebruik

Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (SCN-KoZon) richt zich op het verlenen van steun aan activiteiten van lokale maatschappelijke organisaties die zich ten doel stellen om met name hout besparende  en zonnekooktoestellen te introduceren en te verspreiden. De nadruk ligt op (Solar) CooKit, Solar box, hooimand en een water pasteurisatie metertje en hout besparende kooktoestellen. Daarnaast op kleinere schaal de introductie en het in de markt zetten van solar lampen en kleine zonnepaneeltjes voor dagelijks gebruik. Huishoudens besteden doorgaans een substantieel deel van hun maandinkomen aan aankoop van hout voor brandstof. De ontbossing in West-  en Oost- Afrikaanse landen wordt in hoge mate veroorzaakt door koken met hout als brandstof. Voedselbereiding op een open houtvuur veroorzaakt veel rookontwikkeling met als gevolg long-  en oogziekten en kindersterfte.  Zonne-energie is een schone en veilige energiebron voor dagelijkse levensactiviteiten. Koken met de zon gebeurt altijd in combinatie met andere duurzame kookmethoden zoals met hout besparende kooktoestellen en een hooimand: geïntegreerd zonnekoken, Integrated Solar Cooking (ISC)/ Cuisine Solaire Intégrée (CSI).

Participatie van vrouwen in de lokale economie

Om de kwaliteit van leven van vrouwen te verbeteren, bevordert en ondersteunt SCN-KoZon lokale ISC/CSI initiatieven waar vrouwen volop in kunnen participeren. Door de betrokkenheid van vrouwen in deze projecten kunnen zij hun posities verbeteren, inkomen genereren en participeren in de lokale economie. Vrouwen zijn ervaringsdeskundig op het gebied van koken en dagelijkse activiteiten. In de praktijk blijkt dat zij daarom bij uitstek vaardige marketeers, promotors en instructrices zijn, zonder de ondersteunende rol van mannen uit het oog te verliezen.

Bedrijfsmatige aanpak

Kernpunt van het SCN-KoZon beleid is gericht op uiteindelijke volledige duurzaamheid van ISC/CSI projecten voor Afrikaanse samenwerkingspartners. Het betekent dat na een proefproject van meet af aan wordt ingezet op een bedrijfsmatige aanpak met een exit strategie van maximaal vier jaar. Naast de ontwikkeling van een projectplan, wordt een bedrijfsplan geschreven voorzien van doelstellingen, een plan van aanpak en tijdsschema, een ISC/CSI promotie-  en marketingplan en een gedetailleerde begroting met een 5- jaren bedrijfsmatig perspectief. In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van een charitatief projectmatige aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan de introductie van ISC/CSI in een vluchtelingenkamp en tijdelijke projecten voor lichamelijk gehandicapten.

ISC/CSI Kennis – & Service centra in West –  en Oost Afrika 

Alle ISC/SCI kennis wordt verzameld, gedocumenteerd en bijgehouden en staat ten dienste van enerzijds onderzoek, technische – en duurzame ontwikkeling (Kennis), anderzijds scholing, training, publicatie en promotie (Service). Het betekent dat Kennis & Service centra samenwerken met lokale partners, zoals universiteiten, technische beroepsopleidingen, NGOs, milieu – en duurzame energie organisaties.

ISC / CSI documenten zijn standaard handleidingen ten behoeve van ISC/CSI productie, promotie, marketing, training, instructie en kwaliteitscontrole door het bedrijf, de organisatie of de NGO.  De documentatie is gericht op een brede doelgroep inclusief analfabeten, blinden en slechtzienden. ISC/CSI documenten worden vertaald in de lokale taal.

Projectlanden, netwerken en samenwerken

De Stichting behandelt aanvragen uit West- en Oost-Afrikaanse landen. In de betreffende landen zijn minimaal twee  ISC/CSI experts die zorgdragen voor uitwisseling van kennis, voor het ontwikkelen van netwerken onder andere  gericht op ISC/CSI-marktuitbreiding in het betreffende land. ISC/CSI experts zijn theoretisch onderlegd en praktisch ruim ervaren op het gebied van ISC/CSI als duurzame energie methode voor huishoudelijke activiteiten. ISC/CSI experts vormen een internationaal netwerk binnen Afrika. De ISC/CSI experts werken nauw samen met de Kennis – & Service centra gericht op optimale uitwisseling van Kennis respectievelijk Service activiteiten.  De Stichting werkt nauw samen met lokale ISC/CSI experts in de functie van aanspreek – , coördinatie – en netwerkpunt.

Taak en functie van Stichting

De stichting handelt voorwaarden scheppend en adviserend. De stichting vervult na een aanvankelijke begeleidende taak in een nieuw project een adviserende en ondersteunende rol. Een belangrijke voorwaardenscheppende taak is fondsenwerving nationaal en internationaal ten behoeve van de projecten.

Doelstellingen

Doelen voor de projecten in de doellanden

  1. Lokale ISC/CSI-bedrijfjes produceren, promoten en verkopen duurzame energie producten voor het dagelijks leven met de nadruk op kookactiviteiten. De producten zijn: Solar CooKit, Solar box, Parabolic cooker, Hooimand, Water Pasteurisation Indicator (WAPI), hout besparende kooktoestellen en indien gewenst solar lamp en solar paneeltje.
  2. ISC/CSI bedrijfjes zijn na een gesubsidieerde periode van maximaal 4 jaar, financieel zelfstandig.
  3. De ISC/CSI bedrijfjes hanteren als kwaliteitscontrole gestandaardiseerde richtlijnen voor ieder te produceren, te promoten en te verkopen product.
  4. De lokale ISC/CSI bedrijfjes zijn verantwoordelijk voor de organisatie, financiële administratie en rapportage.

Doelen voor stichting SCN – KoZon

  1. De stichting begeleidt, ondersteunt en adviseert ieder project naar financiële en bedrijfsmatige zelfstandigheid in een periode van maximaal vier jaar. In uitzonderlijke gevallen kan deze periode worden aangepast.
  2. De stichting voert een actief fondsenwervingsbeleid voor projecten die voldoen aan de criteria voor financiële ondersteuning.
  3. De stichting beheert, ontwikkelt en documenteert ISC/CSI kennisdocumenten ten behoeve van lokale projecten in de doellanden; de stichting ondersteunt een actief beleid  teneinde Kennis – en Service centra in West- en Oost-Afrika te ontwikkelen.
  4. De stichting draagt missie en doelstellingen uit door middel van (social -) media, publicaties, website, netwerken, nationaal en internationaal