Wij starten een project alleen als er lokaal een vraag is (bij voorkeur van een lokale NGO of coöperatie) of wanneer er behoefte is aan Solar Cooking. Samen met deze aanvrager maken we een plan van aanpak. Het plan is gebaseerd op hun kennis van de lokale situatie en onze ervaring met eerdere projecten. Zo ontstaat een uniek plan, toegespitst op de gemeenschap waar men Integrated Solar Cooking (ISC) wil introduceren.

Als het plan voldoet aan bepaalde criteria, kan de lokale organisatie ook subsidie krijgen van bijvoorbeeld Wilde Ganzen of  een andere fondsenverstrekker. Of wij zoeken een sponsor, bijvoorbeeld  een bedrijf, organisatie of instelling.

Aanpak van een project in grote lijnen

  1. Publieke Voorlichting en marketing: Interesse wekken en bewustwording bij potentiële gebruikers (vaak vrouwen) en beslissers (bijvoorbeeld lokale autoriteiten, dorpsoudsten).
  2. Kookgroepen: Verkrijgen van handigheid (vaardigheden) in het bereiden van voedsel, het inpassen in en aanpassen aan bestaande gewoonten. Distributie en verkoop van kooktoestellen
  3. Organisatiestructuur: Het opbouwen van een infrastructuur waarmee gegarandeerd wordt dat ISC producten verkrijgbaar blijven en dat kennis verspreid wordt (borging).

Financiële opbouw

Een project begint met een samenwerkingscontract voor een jaar. Elk daarop volgend jaar kan dit contract met een jaar worden verlengd met een maximum van 3 of 4 jaar. Ieder  jaar wordt door de partner een plan van aanpak en begroting ingediend. Van meet af aan wordt in ieder projectplan de exit strategie geformuleerd.

Solar Cooking KoZon verstrekt 3 á 4 jaar subsidie die in tijd ook afgebouwd moet worden. Zo bouwt het Afrikaanse Solar Cooking bedrijf(je) financiële onafhankelijkheid op. Na 2 jaar is het doorgaans ‘break even point’ (opbrengst van de verkoop minus kosten van alles = 0. Dus winst is 0). Daarna maakt het bedrijf steeds iets meer winst.

Rol Solar Cooking KoZon

Solar Cooking KoZon neemt vanaf het eerste jaar een coördinerende functie in. In het begin kan er sprake zijn van begeleiding als blijkt dat bepaalde kennis ontbreekt.  Steeds meer wordt dat een adviserende taak. Iedere drie maanden verwachten wij een voortgangsrapportage en een financiële verantwoording. We controleren  deze (financiële) rapporten en stellen kritische vragen. Dat is voor ons ook een verantwoordelijkheid naar alle donateurs en sponsors. Daarnaast blijven we, zolang Solar Cooking  KoZon  subsidieert, kritische vragen stellen over de al dan niet behaalde doelen en  resultaten.

Werkbezoeken

In werkbezoeken bespreken we het beleid, het plan van aanpak en eventuele knelpunten. Doorgaans ligt een zwaar accent op financieel beheer en financiële administratie van het project.

 

Bekijk de verschillende fasen in een project